Login

Your cart is empty.

Terms And Conditions

Tieto Obchodné podmienky upravujú v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka (ďalej len ako "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou:

UNITAS Group, s.r.o.
IČO: 359 75 172
IČ DPH: SK2022136611
so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava,
zapísaná do obchodného registra  OS Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 391 16/B
www: www.sushitime.sk,
email: mail@sushitime.sk

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a zákazníkom (ďalej len ako "Kupujúci")

vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je tovar Predávajúceho (ďalej len ako "Tovar") (ďalej len ako "Zmluva"), a ktorá je uzatváraná prostredníctvom jeho online obchodu umiestneného na stránkach www.sushitime.sk (ďalej len ako "Sushitime") ohľadom Tovaru tu ponúkaného.

(ďalej len ako „Obchodné podmienky“).


I. Úvodné ustanovenia

1.    Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo Zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo zmluvy, vrátane týchto Obchodných podmienok.

2.    Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.

3.    Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.

II. Užívateľský účet

1.    Pred uzatvorením zmluvy je možné sa na stránkach Sushitime zaregistrovať. Pri registráciu uvedie Kupujúci požadované osobné údaje. Po odoslaní registrácie vytvorí Predávajúci Kupujúcemu na stránkach Sushitime jeho vlastný užívateľský účet (ďalej len ako "Užívateľský účet"). Prístup k užívateľskému účtu je chránený prihlasovacím menom a heslom, ktoré nesmie Kupujúci oznámiť tretej osobe ani tretej osobe umožniť využívanie svojho užívateľského účtu.

2.    Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené pri registrácii v Sushitime, či inak poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé a správne a že ich prípadné zmeny Predávajúcemu bezodkladne oznámi. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú, oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.

3.    Kupujúci berie na vedomie, že prístup na stránky Sushitime a k svojmu užívateľskému účtu nemusí byť nepretržitý, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu či plánované zmeny systému Sushitime. Predávajúci si pre prípad porušenia Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok zo strany Kupujúceho vyhradzuje právo Kupujúcemu prístup k jeho užívateľskému účtu dočasne odoprieť alebo ho úplne zrušiť.
4.    Zmluvu možno uzavrieť aj mimo prostredia Užívateľského účtu, teda bez nutnosti sa registrovať na Sushitime.

III. Objednávky, uzavretie zmluvy, platobné podmienky a doručenie tovaru

1.    Na stránkach Sushitime sú informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o jeho cenách, ako aj o nákladoch spojených s dodaním a balením Tovaru pri doručovaní v rámci časti územia hlavného mesta Bratislavy. Tovar je doručovaný iba na časti územia hlavného mesta Bratislavy, ktoré Kupujúci nájde na Sushitime v sekcii "rozvoz". Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach Sushitime. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

2.    Úprava zloženia tovaru podľa požiadaviek Kupujúceho nie je možná. Ak si kupujúci vyžiada takúto zmenu, predávajúci je povinný ho informovať, že jeho požiadavke nie je možné vyhovieť.
                            
3.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a i.) si hradí Kupujúci sám.

4.    Objednávku Tovaru vykoná Kupujúci po prihlásení do svojho užívateľského účtu jeho prostredníctvom, alebo bez prihlasovania. Objednávky je možné uskutočniť len v prevádzkovej dobe uvedenej na www.sushitime.sk. Objednávky zadané mimo prevádzkový čas budú uskutočnené počas prevádzkovej doby nasledujúcej po momente zadania objednávky. Kupujúci jednotlivé položky Tovaru vkladá vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka. Raz vložený Tovar je možné z košíka odstraňovať. Po voľbe Tovaru klikne Kupujúci na "OBJEDNAŤ". Na nasledujúcej obrazovke Kupujúci môže upravovať obsah košíka, vyplní požadované osobné údaje a zvolí si spôsob platby a spôsob dodania (vrátane nákladov na toto dodanie). Minimálna výška objednávky je 5 EUR. Kupujúci má možnosť údaje uvedené v objednávke skontrolovať a prípadne zmeniť. Celým procesom odoslania objednávky Kupujúceho prevedie prostredie Sushitime. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ZAPLATIŤ". Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou. Zmluva je uzavretá okamihom odoslania objednávky okrem situácií, kedy predávajúci bezodkladne po odoslaní objednávky informuje Kupujúceho, že zásoby objednaného Tovaru boli vyčerpané, alebo že predávajúci nie je schopný tento Tovar dodať z iných dôvodov.
                           
5.    Objednávku je tiež možné uskutočniť telefonicky na číslach +421 2 212 999 21/22. Na základe uskutočnenej telefonickej objednávky Kupujúceho prevedie Predávajúci jej overenie a potvrdenie ústne v telefonáte s Kupujúcim. Telefonická objednávka je od 12. augusta 2019 spoplatnená čiastkou 2,- €. Táto čiastka je pripočítaná k celkovej výške objednávky.

6. Objednávku je možné zo strany kupujúceho stornovať telefonicky maximálne do 30 minút od jej uskutočnenia, alebo pokiaľ už neopustila prevádzku a nenachádza sa na rozvoze.
7.    Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke či inak poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé a správne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.

8.    Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať Kupujúceho o dodatočné telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky.

9.    Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať zálohovú, či inú obdobnú platbu.

10.    Kupujúci si pri zadávaní objednávky môže zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny Tovaru a ostatných nákladov:

1)    hotovostná platba pri prevzatí Tovaru od kuriéra alebo na prevádzke Predávajúceho,
2)    bezhotovostný prevod na účet Predávajúceho využitím webpay (platba platobnou kartou),
3)    bezhotovostná platba v prevádzkach Predávajúceho prostredníctvom platobnej karty akceptovanej Predávajúcim,
4)    stravné lístky akceptované Predávajúcim.

Spoločne s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj náklady na balenie a doručenie Tovaru v súlade so zmluvou.

11.    Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny a ostatných nákladov ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

12.    Po uhradení kúpnej ceny a ostatných nákladov vystaví Predávajúci Kupujúcemu o prevedených platbách daňový doklad, ktorý Kupujúcemu zašle elektronickou poštou, alebo v prípade platby v okamihu osobného odberu alebo pri platbe kuriérovi mu ho odovzdá pri odbere Tovaru.

13.    Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní. V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru Kupujúcim bez uvedenia dôvodu, vzniká Predávajúcemu nárok na zaplatenie hodnoty objednávky. V prípade, že si Tovar objednáva Kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný Tovar, vyhradzuje si Predávajúci právo, aby bola kúpna cena objednaného Tovaru Kupujúcim uhradená vopred bezhotovostným prevodom. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho Tovar doručovaný opakovane alebo iným, ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným alebo iným spôsobom doručenia.
                   
14.    Čas rozvozu uvedený v objednávke je len orientačný. Tovar môže byť Kupujúcemu doručený aj po tomto čase. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu objednaný Tovar v dohodnutom termíne ani s prijateľnou odchýlkou, oboznámi Predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného Tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru. Žiadny z termínov dodania Tovaru poskytnutých medzi Kupujúcim a Predávajúcim nemožno brať ako fixný termín, ibaže je termín za taký výslovne označený Predávajúcim na základe dohody s Kupujúcim.

15.    Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar po prvé dvere adresy uvedenej v objednávke. Prvými dverami sa rozumejú vchodové dvere do bytového domu, rodinného domu a pod. Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu ku dverám jeho bytu, ak si to Kupujúci osobne nevyžiadal z vážnych dôvodov (choré dieťa, imobilnosť) a jeho požiadavka na toto doručenie bola potvrdená zo strany dispečingu Predávajúceho. Výnimku tvoria adresy nachádzajúce sa v pešej zóne, vtedy je miesto odovzdania Tovaru predmetom osobnej dohody Kupujúceho a Predávajúceho prostredníctvom pracovníka rozvozu.

16.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo donáške objednaného Tovaru Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

IV. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia
1.    Vzhľadom na povahu Tovaru nemá Kupujúci v súlade s Občianskym zákonníkom právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a Predávajúci neposkytuje na Tovar záručnú dobu.
2.    Ak má prevzatý Tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o nedostatky Tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.
3.    Pokiaľ má Tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť do 30 minút od jeho prevzatia. Reklamáciu môže Kupujúci oznámiť len písomne na https://www.sushitime.sk/sk/kontakt, sekcia Reklamácie.
4.    V prípade uplatnenej reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie a priložiť foto dokumentáciu, na ktorej je vidno závažný nedostatok v kvalite, balení alebo gramáži dodaného Tovaru.
5.    Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené Kupujúcemu z mailovej adresy reklamacie@sushitime.sk ihneď po prešetrení reklamácie, zvyčajne do 3 pracovných dní od jej prevzatia.

 
V. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení
 
1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
2. Predávajúci prehlasuje, že podľa platnej právnej úpravy môže využiť podrobnosti elektronického kontaktu Kupujúceho (email) pre potreby zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných obdobných produktov alebo služieb, pričom je však povinný Kupujúcemu jasne a zreteľne umožniť jednoduchým spôsobom, zdarma odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a to aj pri zasielaní každej jednotlivej správy. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že má možnosť zasielanie obchodných oznámení vopred odmietnuť.
3. Spôsob nakladania s osobnými údajmi a ich uchovávania je bližšie opísaný v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na stránke http://www.sushitime.sk/sk/zasady-ochrany-sukromia/.

 
VI. Záverečné ustanovenia

1.    Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú všetky ostatné ústne aj písomné vyhlásenia a dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom Zmluvy s výnimkou Zmluvy samotnej, ktorej dohody majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.

2.    Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť aj dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

3.    Zmluva je po svojom uzavretí Predávajúcim uložená za účelom jej úspešného splnenia, Predávajúci sa však nezaväzuje umožniť Kupujúcemu opakovaný prístup k uzavretej zmluve.

4.    Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

5.    K prejednávaniu sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim sú príslušné slovenské všeobecné súdy.

6.    Ak vzťah súvisiaci s použitím Sushitime alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.    Ak sa stane niektoré z ustanovení Obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
                                           
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2020

V Bratislave dňa 1.12.2020

This website uses cookies in order to provide the most comfortable browsing experience of our content. By using our website, you agree to the use of cookies. More information about cookies