Log in

Your cart is empty.

Terms And Conditions

Tieto Obchodné podmienky upravujú v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka (ďalej len ako "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou:

UNITAS Group, s.r.o.
IČO: 359 75 172
IČ DPH: SK2022136611
so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava,
zapísaná do obchodného registra  OS Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 391 16/B
www: www.sushitime.sk,
email: mail@sushitime.sk

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a zákazníkom (ďalej len ako "Kupujúci")

vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je tovar Predávajúceho (ďalej len ako "Tovar") (ďalej len ako "Zmluva"), a ktorá je uzatváraná prostredníctvom jeho online obchodu umiestneného na stránkach www.sushitime.sk (ďalej len ako "Sushitime") ohľadom Tovaru tu ponúkaného.

(ďalej len ako „Obchodné podmienky“).


I. Úvodné ustanovenia

1.    Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Ob-chodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo Zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo zmluvy, vrátane týchto Obchodných pod-mienok.

2.    Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchod-ných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.

3.    Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na interneto-vých stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.


II. Užívateľský účet

1.    Pred uzatvorením zmluvy je možné sa na stránkach Sushitime zaregistrovať. Pri re-gistráciu uvedie Kupujúci požadované osobné údaje. Po odoslaní registrácie vytvorí Predávajúci Kupujúcemu na stránkach Sushitime jeho vlastný užívateľský účet (ďa-lej len ako "Užívateľský účet"). Prístup k užívateľskému účtu je chránený prihlaso-vacím menom a heslom, ktoré nesmie Kupujúci oznámiť tretej osobe ani tretej osobe umožniť využívanie svojho užívateľského účtu.

2.    Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené pri registrácii v Sushitime, či inak poskytnu-té Predávajúcemu sú pravdivé a správne a že ich prípadné zmeny Predávajúcemu bezodkladne oznámi. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujú-cim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú, oznámením ne-správnych či nepravdivých osobných údajov.

3.    Kupujúci berie na vedomie, že prístup na stránky Sushitime a k svojmu užívateľ-skému účtu nemusí byť nepretržitý, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu či plá-nované zmeny systému Sushitime. Predávajúci si pre prípad porušenia Zmluvy ale-bo týchto Obchodných podmienok zo strany Kupujúceho vyhradzuje právo Kupu-júcemu prístup k jeho užívateľskému účtu dočasne odoprieť alebo ho úplne zrušiť

4.    Ak Kupujúci uzatvára zmluvy po prihlásení do svojho užívateľského účtu jeho pro-stredníctvom, je mu umožnené sa zúčastniť vernostného programu a dosiahnuť tak zľavy a iné výhody. V súlade s podmienkami Vernostného programu dostáva regis-trovaný zákazník za každý nákup v e-shope cashback, ktorý môže v budúcnosti po-užiť ako platidlo za nákup tovaru od Predávajúceho. Podmienky vernostného pro-gramu sú uvedené na stránke Sushitime v sekcii "vernostný program" a Predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť .

5.    Zmluvu možno uzavrieť aj mimo prostredia Užívateľského účtu, teda bez nutnosti sa registrovať na Sushitime.


III. Objednávky, uzavretie zmluvy, platobné podmienky a doručenie tovaru

1.    Na stránkach Sushitime sú informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o jeho cenách, ako aj o nákladoch spojených s dodaním a balením Tovaru pri doručovaní v rámci časti územia hlavného mesta Bratislavy. Tovar je doručovaný iba na časti územia hlavného mesta Bratislavy, ktoré Kupujúci nájde na Sushitime v sekcii "rozvoz". Ce-ny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach Sushitime. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za indi-viduálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnutej Pre-dávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať .

2.    Úprava zloženia tovaru podľa požiadaviek Kupujúceho je možná na základe indivi-duálnej dohody, avšak nie v čase od 11:00 do 13:30. Úprava Tovaru je možná iba za predpokladu, že výkon danej úpravy je technologicky možný. Ak predávajúci neu-pozorní Kupujúceho na nemožnosť splnenia jeho požiadavke na úpravu zloženia produktu, predpokladá sa, že zmena je možná .
                            
3.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory ai.) si hradí Kupujúci sám.

4.    Objednávku Tovaru vykoná Kupujúci po prihlásení do svojho užívateľského účtu jeho prostredníctvom, alebo bez prihlasovania. Objednávky je možné uskutočniť len v prevádzkovej dobe uvedenej na www.sushitime.sk. Objednávky zadané mi-mo prevádzkový čas budú uskutočnené počas prevádzkovej doby nasledujúcej po momente zadania objednávky. Kupujúci jednotlivé položky Tovaru vkladá vo zvo-lenom množstve do virtuálneho nákupného košíka. Raz vložený Tovar je možné z košíka odstraňovať. Po voľbe Tovaru klikne Kupujúci na "OBJEDNAŤ". Na nasledu-júcej obrazovke Kupujúci môže upravovať obsah košíka, vyplní požadované osobné údaje a zvolí si spôsob platby a spôsob dodania (vrátane nákladov na toto dodanie). Minimálna výška objednávky je 5 EUR. Kupujúci má možnosť údaje uvedené v ob-jednávke skontrolovať a prípadne zmeniť. Celým procesom odoslania objednávky Kupujúceho prevedie prostredie Sushitime. Objednávku odošle Kupujúci Predáva-júcemu kliknutím na tlačidlo "ZAPLATIŤ". Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou. Zmluva je uzavretá okamihom odoslania objed-návky okrem situácií, kedy predávajúci bezodkladne po odoslaní objednávky in-formuje Kupujúceho, že zásoby objednaného Tovaru boli vyčerpané, alebo že pre-dávajúci nie je schopný tento Tovar dodať z iných dôvodov.
                           
5.    Objednávku je tiež možné uskutočniť telefonicky na číslach +421 2 212 999 21/22. Na základe uskutočnenej telefonickej objednávky Kupujúceho prevedie Predávajúci jej overenie a potvrdenie ústne v telefonáte s Kupujúcim. Telefonická objednávka je od 12. augusta 2019 spoplatnená čiastkou 1,- €. Táto čiastka je pripočítaná k celkovej výške objednávky.

6.    Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke či inak poskytnuté Predáva-júcemu sú pravdivé a správne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú oznáme-ním nesprávnych či nepravdivých osobných údajov .

7.    Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať Kupujú-ceho o dodatočné telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky.

8.    Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať zálohovú, či inú obdobnú platbu.

9.    Kupujúci si pri zadávaní objednávky môže zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny Tovaru a ostatných nákladov:

1)    hotovostná platba pri prevzatí Tovaru od kuriéra alebo na prevádzke Predávajúceho,
2)    bezhotovostný prevod na účet Predávajúceho využitím webpay (platba platobnou kartou),
3)    bezhotovostná platba v prevádzkach Predávajúceho prostredníctvom platobnej karty akceptovanej Predávajúcim,
4)    stravné lístky akceptované Predávajúcim.

Spoločne s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj náklady na balenie a doručenie Tovaru v súlade so zmluvou.

10.    Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny a ostatných ná-kladov ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

11.    Po uhradení kúpnej ceny a ostatných nákladov vystaví Predávajúci Kupujúcemu o prevedených platbách daňový doklad, ktorý Kupujúcemu zašle elektronickou poš-tou, alebo v prípade platby v okamihu osobného odberu alebo pri platbe kuriérovi mu ho odovzdá pri odbere Tovaru.

12.    Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní. V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru Kupujúcim bez uvedenia dôvodu, vzniká Predávajúcemu ná-rok na zaplatenie hodnoty objednávky. V prípade, že si Tovar objednáva Kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný Tovar, vyhradzuje si Predáva-júci právo, aby bola kúpna cena objednaného Tovaru Kupujúcim uhradená vopred bezhotovostným prevodom. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho To-var doručovaný opakovane alebo iným, ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným alebo iným spôsobom doru-čenia.
                   
13.    Čas rozvozu uvedený v objednávke je len orientačný. Tovar môže byť Kupujúcemu doručený aj po tomto čase. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujú-cemu objednaný Tovar v dohodnutom termíne ani s prijateľnou odchýlkou, oboz-námi Predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu pred-pokladaný termín dodania objednaného Tovaru, alebo mu navrhne dodanie alter-natívneho Tovaru. Žiadny z termínov dodania Tovaru poskytnutých medzi Kupujú-cim a Predávajúcim nemožno brať ako fixný termín, ibaže je termín za taký výslov-ne označený Predávajúcim na základe dohody s Kupujúcim.

14.    Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar po prvé dvere adresy uvedenej v objednáv-ke. Prvými dverami sa rozumejú vchodové dvere do bytového domu, rodinného domu a pod. Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu ku dverám jeho bytu, ak si to Kupujúci osobne nevyžiadal z vážnych dôvodov (choré dieťa, imobil-nosť) a jeho požiadavka na toto doručenie bola potvrdená zo strany dispečingu Predávajúceho.

15.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že dô-jde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo donáške objednaného Tovaru Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.


IV. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia

1.    Vzhľadom na povahu Tovaru nemá Kupujúci v súlade s Občianskym zákonníkom právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a Predávajúci neposkytuje na Tovar záručnú dobu.

2.    Ak má prevzatý Tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o nedostatky Tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.

3.    Pokiaľ má Tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť do 30 minút od jeho prevzatia. Reklamáciu môže Kupujúci oznámiť len písomne na https://www.sushitime.sk/sk/kontakt, sekcia Reklamácie.

4.    V prípade uplatnenej reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie a priložiť foto dokumentáciu, na ktorej je vidno závažný nedostatok v kvalite, balení alebo gramáži dodaného Tovaru.

5.    Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené Kupujúcemu z mailovej adresy reklamacie@sushitime.sk ihneď po prešetrení reklamácie, zvyčajne do 3 pracovných dní od jej prevzatia.


 

V. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

1.    Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená v súlade so zákonom  O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2.    Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, bydlisko, sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, te-lefónne číslo, bankové spojenie. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre účely za-sielania informácií a obchodných oznámení. Kupujúci súhlasí so zasielaním informá-cií súvisiacich so službami Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho uve-denú v objednávke alebo pri registrácii na Sushitime a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho na túto adresu.

3.    Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú, a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôso-bom. Spracovaním osobných údajov môže Predávajúci, ako správca, poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich Tovar Kupujúcemu nebudú bez súhlasu Kupujúceho jeho osobné údaje poskytnuté tretím osobám.

4.    Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Kupujúci po-tvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k Pre-dávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Predávajúceho.

5.    V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že Predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovania jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby odstránil chybný stav.

6.    Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu pre-dávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnuté in-formácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

VI. Záverečné ustanovenia

1.    Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú všetky ostatné ústne aj písomné vyhláse-nia a dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom Zmluvy s výnimkou Zmluvy samotnej, ktorej dohody majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.

2.    Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť aj dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účin-nosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

3.    Zmluva je po svojom uzavretí Predávajúcim uložená za účelom jej úspešného spl-nenia, Predávajúci sa však nezaväzuje umožniť Kupujúcemu opakovaný prístup k uzavretej zmluve.

4.    Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

5.    K prejednávaniu sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim sú príslušné slovenské všeobecné súdy.

6.    Ak vzťah súvisiaci s použitím Sushitime alebo právny vzťah založený Zmluvou obsa-huje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebite-ľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.    Ak sa stane niektoré z ustanovení Obchodných podmienok neplatným alebo neú-činným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neú-činnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
                                           
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.08.2019

V Bratislave dňa 12.08.2019

This website uses cookies in order to provide the most comfortable browsing experience of our content. By using our website, you agree to the use of cookies. More information about cookies